จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่
จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่
จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่
Jing Jai Central Chiang Mai

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”)

อธิบายถึงวิธีการที่ บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด สาขาจริงใจเซ็นทรัล (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านติดต่อฝ่าย

บริการลูกค้าของเราตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมหรือรับเอาข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

• ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล หมายเลขประจำตัวประชาชน และรูปถ่าย เป็นต้น

• ข้อมูลการเป็นสมาชิก เช่น รายละเอียดข้อมูลบัญชีสมาชิกของเรา (เช่น บัตร The 1) ประเภทสมาชิก วันที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก และข้อมูลการใช้คะแนนสะสม เป็นต้น

• ข้อมูลที่ระบุตัวตน เช่น เพศ สัญชาติ วันเกิด อาชีพ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รูปภาพ ลายเซ็น หรือเอกสารระบุตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

• รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด ตำแหน่งงาน เลขประจำตัวพนักงาน เป็นต้น

• ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่การงานของท่าน เช่น รหัสพนักงาน ตำแหน่งทางธุรกิจ ฝ่าย แผนก ชื่อองค์กร บริษัท หน่วยธุรกิจ สาขา เป็นต้น

• ข้อมูลทางการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร รายละเอียดและประวัติการชำระเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต และบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

• ข้อมูลการซื้อขายและการใช้บริการ เช่น ข้อมูลการชำระเงิน ประวัติการชำระเงิน การซื้อหรือคำสั่งซื้อของท่าน ข้อมูลการส่งสินค้า คำร้องเรียนและข้อเรียกร้อง บันทึกเสียงสนทนาของส่วนงานบริการลูกค้า และข้อมูลการติดต่อของท่านทั้งหมดกับแผนกบริการลูกค้าหรือต้อนรับของเรา และกิจกรรมของท่านร่วมกับเรา เป็นต้น และ/หรือ

• ข้อมูลอื่นๆ เช่น ไอดีโซเชียลมีเดีย (social media ID) (เช่น ไลน์ไอดี (LINE ID) ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID) ไอดี Twitter (Twitter ID) บันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV) และบันทึกวีดีโอ ณ สถานที่ของเรา วันและเวลาที่ท่านเข้าหรือออกจากพื้นที่อาคารสำนักงานของเรา เป็นต้น

2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

• เพื่อให้บริการท่านอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับทางสัญญากับท่านภายใต้สัญญาใด ๆ ที่เรามีกับท่าน หรือเพื่อดำเนินการใดตามขั้นตอนที่จำเป็นก่อนการเข้าทำสัญญาดังกล่าว

• เพื่อจัดการข้อซักถาม ข้อร้องเรียน และการรับประกันสินค้า และเพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสินค้า และการสนับสนุนทางเทคนิค

• เพื่อดำเนินการคืนเงิน คืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า เรียกร้อง ชดเชยค่าเสียหาย ชำระเงิน ลงทะเบียนรับของขวัญ แลกคะแนน ให้บริการแผนกของหาย ให้เช่า ให้ยืม และแจ้งการรับประกันสำหรับสินค้าหรือบริการของเรา

• เพื่อลงทะเบียนท่านเป็นลูกค้าใหม่ หรือลงทะเบียนรับข่าวสารของเรา หรือการให้บริการบัญชีของท่าน

• เพื่อจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์กับท่าน เช่น การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และการจัดการด้านการตลาดของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

• เพื่อระบุตัวตนและตอบสนองคำร้องขอของท่าน

• เพื่อรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจของเรา

• เพื่อปรับปรุง พัฒนา และรักษาคุณภาพการให้บริการของเรา

• เพื่อจัดการและป้องกันความสูญหายในทรัพย์สินและสถานที่ของเรา

• เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

• เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติมิชอบภายในสถานที่ของเรา

• เพื่อติดตามสถานการณ์

• เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญาในร้านค้าของเรา รวมถึงเพื่อรักษาความปลอดภัยและจริยธรรมทางธุรกิจของเรา

• เพื่อป้องกันหรือยับยั้งซึ่งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของท่าน

• เพื่อประโยชน์สาธารณะในการคุ้มครองลูกค้ารายอื่น ๆ ในสถานที่ของเรา

• เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายระหว่างเรา และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการใช้อำนาจรัฐที่บังคับใช้กับเรา และ/หรือ

• เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของเราที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

เมื่อเรามีความจำเป็นทางกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีหรือกำลังจะมีกับท่านได้อย่างเต็มที่ (เช่น การให้บริการจากส่วนงานบริการลูกค้าของเรา หรือการตอบสนองคำขอของท่านเมื่อท่านมายังแผนกต้อนรับของเรา)

3. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง

4. บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทของเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังประเทศอื่น ซึ่งอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันกับประเทศไทย อย่างไรก็ตามเราจะทำให้มั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้กระทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้วก่อนจะดำเนินการโอน

6. ท่านมีสิทธิอะไรในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของท่านที่เรามี ระงับและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประเภทที่เรามีและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเราได้ดำเนินการใดโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้

7. การติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่

1) ชื่อบริษัท

• บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด สาขาจริงใจเซ็นทรัล

• 46 อาคารโซนC ถนนอัษฏาธร ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

• CBDPDPA@central.co.th โทรศัพท์ +66(0)53-231-520

2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เซ็นทรัล กรุ๊ป

เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

• อีเมล dpo@central.co.th