บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่
บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่
บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่

จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ คว้ารางวัลระดับสูงสุด 5 ดาวแห่งความยั่งยืน จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ คว้ารางวัลระดับสูงสุด 5 ดาวแห่งความยั่งยืน จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เชียงใหม่ – จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ ตลาดผักเกษตรอินทรีย์และปลอดภัยแห่งแรกของกลุ่มเซ็นทรัล ตั้งอยู่ที่โครงการจริงใจมาร์เก็ต ในย่านจริงใจเซ็นทรัล Creative District เป็นหนึ่งในผู้คว้ารางวัลระดับสูงสุด 5 ดาวแห่งความยั่งยืน จากโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Acceleration Rating : STAR) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อร่วมสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

จาก 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Tourism Goals (STGs) จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับสูงสุด 5 ดาวแห่งความยั่งยืน ซึ่งมอบให้สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 12 เป้าหมายขึ้นไป อาทิเช่น

  • จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ สนับสนุนจำหน่ายพืชผัก ผลไม้ ออร์แกนิคและปลอดสาร จากเกษตรกรตัวจริงในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ส่งตรงถึงผู้บริโภค เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าการเกษตร พร้อมทั้งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้ชุมชน

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายดังนี้

- ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ผ่านการนำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้ามากระจายสู่ระดับชุมชน

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สนับสนุนความปลอดภัยด้านสุขภาพ สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของคนทุกช่วงวัย

- สร้างงาน สร้างอาชีพ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์และเศรษฐกิจท้องถิ่น

- ความยั่งยืนและน่าอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วนของการท่องเที่ยว

 

  • โครงการจริงใจมาร์เก็ตติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ T.O.B.Y (turn organic by you) จากเศษอาหารภายในตลาดจริงใจ เพื่อลดขยะมูลฝอย และป้องกันน้ำเสียจากขยะมูลฝอยที่อาจไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายดังนี้

- ส่งเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : จากการจัดหาในท้องถิ่นสู่การจัดการของเสีย

- เพิ่มการเข้าถึงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสะอาดในภาคการท่องเที่ยว

- ส่งเสริมและกำกับดูแลระบบนิเวศบนบกและน้ำจืด

- การคำนึงถึงความปลอดภัยในภาคการท่องเที่ยว 
 

  • โครงการจริงใจมาร์เก็ตสนับสนุนการสร้างอาชีพและส่งเสริมศักยภาพคนพิการเป็นผู้แยกขยะ เพื่อส่งต่อไปยังกระบวนการจัดการขยะที่ถูกต้อง ตามเป้าหมายโครงการ Journey to Zero ของกลุ่มเซ็นทรัล

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายดังนี้

- ลดความเหลื่อมล้ำของการจ้างงานสำหรับผู้พิการและคำนึงถึงความเท่าเทียมของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

 

  • ตลาดจริงใจเป็นตลาดปลอดโฟม (No Foam 100%) รณรงค์ให้ลูกค้านำถุงผ้ามาใส่สินค้า ติดตั้งและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อลดการสร้างขยะที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายดังนี้

- การมุ่งลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการท่องเที่ยว และส่งเสริมการตั้งรับปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

  • โครงการจริงใจมาร์เก็ตส่งถุงพลาสติกที่ลูกค้าคัดแยกแล้วหย่อนที่จุดรับบริจาคภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ตไปทำบล็อกปูถนนร่วมกับโครงการ Green Road ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และส่งขยะรีไซเคิลให้กับโครงการ Recycle Day เพื่อเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ต่อไป

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายดังนี้

- การร่วมมือกับหลายภาคส่วน


จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของตลาดจริงใจ ตลาดเช้าเพื่อชุมชนอันลือชื่อ ตลาดเปิดให้บริการทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 06.30 – 15.00 น. จำหน่ายพืชผักผลไม้ออร์แกนิคและปลอดสาร จากเกษตรกรตัวจริงในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ส่งตรงถึงผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนั้นตลาดจริงใจยังมีโซนสินค้าแฮนด์เมดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ของกลุ่มเซ็นทรัล โดยช่างฝีมือคนท้องถิ่นซึ่งออกแบบเองและนำมาขายด้วยตัวเอง