จริงใจแกลเลอรี
เชียงใหม่
จริงใจแกลเลอรี
เชียงใหม่
จริงใจแกลเลอรี
เชียงใหม่
กิจกรรมจริงใจแกลเลอรี
นิทรรศการเดี่ยวเนื่องในโอกาสอายุครบ 84 ปี ของ จรูญ บุญสวน...

จริงใจแกลเลอรี ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการเดี่ยวเนื่องในโอกาสอายุครบ 84 ปี ของ จรูญ บุญสวน ที่จะบอกเล่าเรื่องราว ชีวิต และ การทำงานของศิลปิน รวมถึงปรัชญา..

คลิก
;