จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่
จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่
จริงใจเซ็นทรัล
เชียงใหม่

กิจกรรมจริงใจเซ็นทรัล

นิทรรศการเพื่อลมหายใจ ครั้งที่ 2

10 มีนาคม – 18 มิถุนายน 2566

ณ จริงใจแกลเลอรี ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ต ของกลุ่มเซ็นทรัล ในย่านจริงใจเซ็นทรัล
 

นิทรรศการ EGO-NOMIC: LIFE IN A PLASTICOSPHERE คัดสรรผ่านมุมมองของ Rushdi Anwar และ พลอย เจริญผล โดย 12 ศิลปิน และ 1 กลุ่มศิลปินสื่อแสดงสด จัดแสดงผลงานที่มีจุดร่วมในประเด็นของอากาศและสิ่งแวดล้อมโดย อมร ทองพยงค์ อำพรรณี สะเตาะ ชัญญา พิณจำรัส ชัชวาลย์ ตะไนศรี Chiang Mai Performance Art DDMY STUDIO จิรันธนิน เธียรพัฒนพล คามิน เลิศชัยประเสริฐ ขวัญพิชชา กองแสง Pietro Lo Casto ธิติ จิ๋วสกุล เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล และ วรพจน์ กองเงิน จากความรว่มมือของ สภาลมหายใจเชียงใหม่ และ โครงการ ART for AIR

EGO-NOMIC: LIFE IN A PLASTICOSPHERE นำเสนอผลงานที่วางใจความเอาไว้บนประเด็นสิ่งแวดล้อมด้วยองค์ประกอบของเมือง ผู้คน และ เศรษฐกิจ อันเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ศิลปินแต่ละท่านบอกเล่าเรื่องราวเทียบเคียงอยู่บนเส้นของเวลา ผ่านการเกิดขึ้น การหมุนเวียน การเปลี่ยนผ่าน ของสรรพสิ่งต่าง ๆ เอาไว้ในพื้นที่นิทรรศการด้วยผลงานที่ผลิตผ่านเทคนิคที่หลากหลาย ทั้งผลงานจิตรกรรม ภาพถ่าย ศิลปะจัดวาง และ ศิลปะการแสดงสด โดยมีเนื้อหาต่อเนื่องมาจากนิทรรศการ Informative to Transformative ที่มุ่งเน้นไปที่ปัญหาของฝุ่นควันและสิ่งแวดล้อมด้วยการมองถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติผ่านวัฒนธรรมที่เรียกว่าเมือง เพื่อมองถึงจุดยืนในการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมา และพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาฝุ่นควันและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและตรงจุด

Jing Jai Gallery ภูมิใจเสนอนิทรรศการกลุ่มที่มีจุดร่วมบนความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อม จุดหยัดยืนของมนุษย์ และ ข้อมูลปริมาณมหาศาลที่เกี่ยวโยงมนุษย์และธรรมชาติเอาไว้ด้วยกัน ร่วมมองหาเส้นทางอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ของนิทรรศการ EGONOMIC: LIFE IN A PLASTICOSPHERE ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ทุกวันจันทร ์– วันศุกร ์ เวลา 10:00 – 17:00 น. และ วันเสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 08:00 – 17:00 น. ณ จริงใจแกลเลอรี ภายในโครงการจริงใจมารเ์ก็ต ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Chiang Mai ART for AIR และ Jing Jai Gallery Chiang Mai